Annual report Jaarverslag
signature

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Entity information Informatie over de rechtspersoon
Name of the legal entityNaam van de rechtspersoon
BAA BV
Legal form of the legal entityRechtsvorm van de rechtspersoon
Public limited liability companyNaamloze vennootschap
Registered office of the legal entityZetel van de rechtspersoon
Den Haag
Registration number at the Chamber of CommerceRegistratienummer bij de Kamer van Koophandel
30267975
Classification of the legal entity based on the legal size criteriaClassificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria
MediumMiddelgroot
Address of the legal entity Adres van de rechtspersoon
PO box numberPostbusnummer
2312
Postal code NLPostcode NL
2501CD
Place of residence NLVestigingsplaats NL
Den Haag
Country name, ISOLandnaam, ISO
Nederland

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Document information Informatie over de rapportage
Start date of current financial reporting periodStartdatum van de huidige financiële rapportageperiode
01 januari 201701 January 2017
End date of current financial reporting periodEinddatum van de huidige financiële rapportageperiode
31 december 201731 December 2017
Start date of previous financial reporting periodStartdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
01 januari 201601 January 2016
End date of previous financial reporting periodEinddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
31 december 201631 December 2016
Reporting period different than annual (Y/N)Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
NoNee
Document relates to an individual entity or a group of entitiesRapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of op een groep van maatschappijen
Consolidated and separateGeconsolideerd en enkelvoudig
Presentation currency of the documentRapporteringsvaluta van het document
EuroEuro
Type of cash flow statementType kasstroomoverzicht
IndirectIndirect
Financial statements adopted (Y/N)Jaarrekening vastgesteld (J/N)
NoNee
Contact email address for this documentE-mailadres van de contactpersoon voor deze rapportage
Karel@Broekhuis.com

Management report Bestuursverslag

Exemption and reference to location of availability of the management reportVrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag
Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag.

Financial statements Jaarrekening

Consolidated financial statements Geconsolideerde jaarrekening
Consolidated balance sheet Geconsolideerde balans
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Intangible assetsImmateriële vaste activa
600.000
500.000
Property, plant and equipmentMateriële vaste activa
1.000.000
900.000
Investment propertiesVastgoedbeleggingen
135.000
113.000
Financial assetsFinanciële vaste activa
500.000
400.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
2.235.000
1.913.000
Current assetsVlottende activa
InventoriesVoorraden
110.000
140.000
Construction contracts (assets)Onderhanden projecten (activa)
100.000
90.000
ReceivablesVorderingen
105.000
100.000
Current securitiesKortlopende effecten
100.000
90.000
Cash and cash equivalentsLiquide middelen
20.471.200
11.255.800
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
20.886.200
11.675.800
Total of assetsTotaal van activa
23.121.200
13.588.800
Equity and liabilitiesPassiva
Group equityGroepsvermogen
Non-controlling interestAandeel van derden
190.000
190.000
EquityEigen vermogen
21.631.200
12.125.800
Total of group equityTotaal van groepsvermogen
21.821.200
12.315.800
ProvisionsVoorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilitiesLanglopende schulden
750.000
733.000
Current liabilitiesKortlopende schulden
300.000
300.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
23.121.200
13.588.800

Financial statements Jaarrekening

Consolidated income statement Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2017
2016
Gross operating resultBruto-bedrijfsresultaat
14.000.000
14.000.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
90.000
90.000
Impairment of current assetsBijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
100.000
100.000
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
110.000
110.000
Sum of expensesSom der kosten
450.000
445.000
Operating resultBedrijfsresultaat
13.550.000
13.555.000
Income of non-current receivables and of securitiesOpbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
50.000
50.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
- 25.000
- 25.000
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
25.000
25.000
Result before taxResultaat voor belastingen
13.600.000
13.605.000
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
- 100.000
- 100.000
Share in results of participating interestsAandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
150.000
150.000
Result after taxResultaat na belastingen
13.650.000
13.655.000

Financial statements Jaarrekening

Consolidated cash flow statement Geconsolideerde kasstroomoverzicht
2017
2016
Cash flows from (used in) operating activitiesKasstroom uit operationele activiteiten
Cash flows from (used in) operationsKasstroom uit bedrijfsoperaties
Operating resultBedrijfsresultaat
2.350.000
5.700.000
Adjustments to reconcile to the operating resultAanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
Adjustments for depreciation and amortisation expenseAanpassingen voor afschrijvingen
300.000
600.000
Adjustments for (reversal of) impairment recognised in profit or lossAanpassingen voor (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening
100.000
200.000
Increase (decrease) in provisionsToename (afname) van de voorzieningen
280.000
290.000
Other adjustments to reconcile to the operating resultOverige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
300.000
600.000
Total of adjustments to reconcile to the operating resultTotaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
980.000
1.690.000
Changes in working capitalVeranderingen in werkkapitaal
Decrease (increase) in securitiesAfname (toename) van effecten
160.000
320.000
Decrease (increase) in trade receivablesAfname (toename) van handelsdebiteuren
80.000
160.000
Decrease (increase) in inventoriesAfname (toename) van voorraden
73.000
146.000
Decrease (increase) in construction contractsAfname (toename) van onderhanden projecten
20.000
20.000
Increase (decrease) in trade payablesToename (afname) van handelscrediteuren
120.000
240.000
Decrease (increase) in other receivablesAfname (toename) van overige vorderingen
160.000
320.000
Increase (decrease) in other payablesToename (afname) van overige schulden
140.000
280.000
Total of changes in working capitalTotaal van veranderingen in werkkapitaal
753.000
1.486.000
Total of cash flow from (used in) operationsTotaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
4.083.000
8.876.000
Interest receivedOntvangen interest
30.000
60.000
Dividends receivedOntvangen dividenden
30.000
60.000
Income tax receivedOntvangen winstbelasting
30.000
60.000
Interest paidBetaalde interest
- 23.000
- 46.000
Dividends paidBetaalde dividenden
- 3.300
- 6.600
Income tax paidBetaalde winstbelasting
- 3.300
- 6.600
Total of cash flows from (used in) operating activitiesTotaal van kasstroom uit operationele activiteiten
4.143.400
8.996.800
Cash flows from (used in) investing activitiesKasstroom uit investeringsactiviteiten
Purchase of group companiesVerwerving van groepsmaatschappijen
- 325.000
- 650.000
Proceeds from sales of group companiesOntvangsten uit hoofde van vervreemding van groepsmaatschappijen
313.700
627.400
Purchase of intangible assetsVerwerving van immateriële vaste activa
- 300.000
- 600.000
Proceeds from sales of intangible assetsOntvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa
5.000.000
1.000.000
Purchase of property, plant and equipmentVerwerving van materiële vaste activa
- 657.500
- 315.000
Proceeds from sales of property, plant and equipmentOntvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa
325.000
650.000
Purchase of non-consolidated entitiesVerwerving van niet-geconsolideerde maatschappijen
- 325.000
- 650.000
Proceeds from sales of non-consolidated entitiesOntvangsten uit hoofde van vervreemding van niet-geconsolideerde maatschappijen
325.000
650.000
Purchase of other financial assetsVerwerving van overige financiële vaste activa
- 325.000
- 650.000
Proceeds from sales of other financial assetsOntvangsten uit hoofde van vervreemding van overige financiële vaste activa
313.700
627.400
Interest receivedOntvangen interest
325.000
650.000
Income tax receivedOntvangen winstbelasting
325.000
650.000
Interest paidBetaalde interest
- 325.000
- 650.000
Income tax paidBetaalde winstbelasting
- 325.000
- 650.000
Total of cash flow from (used in) investing activitiesTotaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
4.344.900
689.800
Cash flows from (used in) financing activitiesKasstroom uit financieringsactiviteiten
Increase (decrease) in payables to credit institutionsToename (afname) van de schulden aan kredietinstellingen
200.000
400.000
Proceeds from issuing sharesOntvangsten uit hoofde van de uitgifte van aandelen
400.000
800.000
Payments to acquire or redeem entity's sharesUitgaven ter inkoop van eigen aandelen
- 400.000
- 800.000
Proceeds from borrowingsOntvangsten uit hoofde van leningen
200.000
400.000
Repayments of borrowingsUitgaven ter aflossing van leningen
- 18.900
- 37.800
Interest receivedOntvangen interest
200.000
400.000
Dividends receivedOntvangen dividenden
400.000
800.000
Income tax receivedOntvangen winstbelasting
400.000
800.000
Interest paidBetaalde interest
- 400.000
- 800.000
Dividends paidBetaalde dividenden
- 400.000
- 800.000
Income tax paidBetaalde winstbelasting
- 400.000
- 800.000
Other cash flowsOverige kasstromen
400.000
800.000
Total of cash flow from (used in) financing activitiesTotaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
581.100
1.162.200
Increase (decrease) in cash and cash equivalentsToename (afname) van geldmiddelen
Net cash flowsNetto-kasstroom
9.069.400
10.848.800
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalentsKoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen
146.000
5.000
Total of increase (decrease) of cash and cash equivalentsTotaal van toename (afname) van geldmiddelen
9.215.400
10.853.800
Cash and cash equivalents at the beginning of the periodGeldmiddelen aan het begin van de periode
11.255.800
402.000
Cash and cash equivalents at the end of the periodGeldmiddelen aan het einde van de periode
20.471.200
11.255.800

Financial statements Jaarrekening

Notes to the consolidated financial statements Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
General notes Algemene toelichting
Description of the most important activities of the entityBeschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van De Kleine B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: 1. de productie van en handel in elektronische artikelen en computercomponenten 2. dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij derden 3. bouw van maatwerksoftware in opdracht van derden.
Verkoop vindt plaats zowel in het binnenland als in het buitenland, waarbij de landen van de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt vormen.
Disclosure of going concernInformatieverschaffing over continuïteit
De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden, waaronder door groepsmaatschappijen in rekening-courant verstrekte middelen/waaronder door banken verstrekte leningen/etc. De continuïteit van de vennootschap hangt in hoge mate af van de bereidheid van de groepsmaatschappijen/banken deze financiering te continueren.
General accounting principles Algemene grondslagen voor verslaggeving
Description of the accounting standards used to prepare the financial statementsBeschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Policy of foreign currency translationGrondslag van omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Policy of finance leasesGrondslag van financiële leases
De vennootschap leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract
Policy of operating leasesGrondslag van operationele leases
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
Accounting principles Grondslagen
Policy of financial assetsGrondslag van financiële vaste activa
Deelnemingen: Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
Policy of inventoriesGrondslag van voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Policy of construction contractsGrondslag van onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.
Policy of receivablesGrondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel.
Policy of current securitiesGrondslag van kortlopende effecten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Policy of cash and cash equivalentsGrondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Policy of equityGrondslag van eigen vermogen
Indien De Kleine B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht.
Policy of provisionsGrondslag van voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
Policy of provision for pension obligationsGrondslag van voorziening voor pensioenen
De pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder wordt in eigen beheer gehouden. Hiervoor is een voorziening opgenomen voor de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting, die bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken.
Policy of provision for tax liabilitiesGrondslag van voorzieningen voor belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds.
Policy of other provisionsGrondslag van overige voorzieningen
Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de rechtspersoon een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.
Garantievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op te vergoeden kosten voor producten die zijn verkocht of diensten die zijn verricht, indien voor de rechtspersoon een verplichting is ontstaan wegens het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten. Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Policy of non-current liabilitiesGrondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Policy of current liabilitiesGrondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Accounting principles for determining the resultGrondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
Vastgoedbeleggingen en onder vlottende activa opgenomen effecten.
Policy of revenue recognitionGrondslag van omzetverantwoording
Verkoop van goederen: Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten: Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten: Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).
Policy of wages and salariesGrondslag van lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Applied policy of pension costsGrondslag van pensioenlasten
De Kleine B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Policy of amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentGrondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Policy of interest income and related incomeGrondslag van rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Policy of interest expenses and related expensesGrondslag van rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken.
Policy of income tax expenseGrondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Policy of share in results of participating interestsGrondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de Kleine B.V. wordt toegerekend.
Balance sheet Balans
Intangible assets Immateriële vaste activa
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
GoodwillGoodwill
600.000
500.000
Total of intangible assetsTotaal van immateriële vaste activa
600.000
500.000
Disclosure of intangible assetsInformatieverschaffing over immateriële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor immateriële vaste activa:
Kosten van ontwikkeling: 20% en voor goodwill: 20%
Property, plant and equipment Materiële vaste activa
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Land and buildingsBedrijfsgebouwen en -terreinen
250.000
225.000
MachineryMachines en installaties
250.000
225.000
Other tangible assetsAndere vaste bedrijfsmiddelen
250.000
225.000
Property, plant and equipment not used in operationsNiet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
250.000
225.000
Total of property, plant and equipmentTotaal van materiële vaste activa
1.000.000
900.000
Disclosure of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over materiële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Bedrijfsgebouwen: 4% Machines en installaties: 15% Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20 %
Investment properties Vastgoedbeleggingen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Investment properties in exploitationVastgoedbeleggingen in exploitatie
65.000
56.500
Investment properties in developmentVastgoedbeleggingen in ontwikkeling
70.000
56.500
Total of investment propertiesTotaal van vastgoedbeleggingen
135.000
113.000
Disclosure of investment propertiesInformatieverschaffing over vastgoedbeleggingen
Alle vastgoedbeleggingen zijn in eigendom van de vennootschap en worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet gebruikt in de productie of levering van goederen en diensten of op andere wijze voor eigen gebruik aangewend. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald door onafhankelijke, ter zake kundige externe taxateurs. De waarde is per einde van het boekjaar bepaald aan de hand van de actuele marktsituatie en de omstandigheden op balansdatum, rekening houdend met omvang, aard en gebruik van het vastgoed.
Financial assets Financiële vaste activa
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Investments in participating interests in group companiesDeelnemingen in groepsmaatschappijen
200.000
160.000
Other investments in participating interestsOverige deelnemingen
100.000
80.000
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
100.000
80.000
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
100.000
80.000
Total of financial assetsTotaal van financiële vaste activa
500.000
400.000
Inventories Voorraden
Disclosure of inventoriesInformatieverschaffing over voorraden
De grond- en hulpstoffen die tegen lagere opbrengstwaarde zijn gewaardeerd, hebben op balansdatum een boekwaarde van € 220000.
Description of inventories pledged as collateral for debtsBeschrijving van de voorraden verpand als zekerheid voor schulden
Voorraden met een boekwaarde van € 120000 zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door de bankier.
Receivables Vorderingen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Receivables from group companiesVorderingen op groepsmaatschappijen
42.000
40.000
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
21.000
20.000
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
21.000
20.000
Other receivablesOverige vorderingen
21.000
20.000
Total of receivablesTotaal van vorderingen
105.000
100.000
Disclosure of receivablesInformatieverschaffing over vorderingen
Er zijn leningen aan bestuurders van € 250000 (2015: € 300000) verstrekt tegen 6% en € 40000 (2015: € 50000) renteloos.
De resterende looptijden bedragen respectievelijk 3 en 4 jaar. Deze leningen moeten uiterlijk door de desbetreffende bestuurder worden afgelost in het jaar waarin hij zijn functie neerlegt. In het boekjaar werd door de bestuurders € 400000 op hun leningen afgelost. Er zijn leningen aan de commissarissen van € 150000 (2015: € 125000) verstrekt. Alle leningen zijn tegen 5% rente verstrekt. De resterende looptijd varieert van 5 tot 6 jaar. In het boekjaar werd niets afgelost.
Disclosure of receivables with a maturity exceeding one yearInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Er zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 0 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Current other receivablesKortlopende overige vorderingen
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
14.000
15.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
7.000
5.000
Total of current other receivablesTotaal van kortlopende overige vorderingen
21.000
20.000
Provisions Voorzieningen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Provision for legal proceedingsVoorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
70.000
60.000
Provision for major maintenanceVoorziening voor groot onderhoud
60.000
60.000
Provision for disposal obligationsVoorziening voor verwijderingsverplichtingen
60.000
60.000
Provision for onerous contractsVoorziening voor verlieslatende contracten
60.000
60.000
Total of provisionsTotaal van voorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilities Langlopende schulden
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
450.000
519.800
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
150.000
106.600
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
150.000
106.600
Total of non-current liabilitiesTotaal van langlopende schulden
750.000
733.000
Disclosure of non-current liabilitiesInformatieverschaffing over langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 0 zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. In de langlopende schulden zijn begrepen financiële leaseverplichtingen ten bedrage van € 0 met een looptijd langer dan één jaar. Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 250000 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren.
Current liabilities Kortlopende schulden
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
180.000
180.000
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
60.000
60.000
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
60.000
60.000
Total of current liabilitiesTotaal van kortlopende schulden
300.000
300.000
Disclosure of current liabilitiesInformatieverschaffing over kortlopende schulden
Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en handelsdebiteuren. Het over het boekjaar aan de houders van gewone aandelen uit te keren dividend is verantwoord als kortlopende verplichting in de balans.
Off-balance sheet commitments Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Description of off-balance sheet commitments relating to liability claimsBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen
De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk jegens de bankier. De Kleine B.V. is vennoot in V.o.f. Z te Amsterdam en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel der schulden van die vof.
De Kleine B.V. heeft een claim ontvangen van een afnemer voor onjuist samengestelde producten. De vennootschap is het niet eens met de claim. Momenteel is er door de afnemer een rechtszaak aangespannen. De directie is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de claim wordt toegekend en heeft daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake rechtsbijstand worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Description of the off-balance sheet liabilities relating to the fiscal unityBeschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
De Kleine B.V. is opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting tezamen met BV Q en BV R. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor terzake door de combinatie verschuldigde belasting.
Disclosure of operating leasesInformatieverschaffing over operationele leases
De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing bedragen per 31 december 2016 € 25000 (2015: € 26000) en hebben een gemiddelde resterende looptijd van 4 jaren (2015: 6).
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Minimal lease payments of operational leases with a maturity within one yearMinimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd korter dan een jaar
300.000
0
Minimal lease payments of operating leases with a maturity exceeding one year and within five yearsMinimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
300.000
0
Minimal lease payments of operating leases with a maturity exceeding five yearsMinimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd langer dan vijf jaar
300.000
0
Total of minimal lease payments of operating leasesTotaal van minimale lease betalingen van operationele leases
900.000
0
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Off-balance sheet commitments relating to payments to obtain usage rights with a maturity exceeding one yearNiet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten met een looptijd langer dan één jaar
13.000
0
Income statement Winst- en verliesrekening
Disclosure of gross margin Toelichting op brutomarge
2017
2016
Ratio of the movement of net revenue compared to prior periodVerhoudingscijfer voor de wijziging van de netto-omzet ten opzichte van vorige periode
1500%
1300%
Expenses of employee benefits: breakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: uitsplitsing
2017
2016
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Wages and salariesLonen en salarissen
20.000
29.000
Severance paymentsOntslagvergoedingen
50.000
29.000
Expenses relating to share based paymentsLasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
50.000
29.000
Social security contributionsSociale lasten
20.000
29.000
Pension costsPensioenlasten
10.000
29.000
Total of expenses of employee benefitsTotaal van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Other changes in the value of intangible assets and property, plant and equipment Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Disclosure of impairment of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort
Changes in value of financial assets and of securities Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
2017
2016
Impairment of financial assetsBijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
300.000
300.000
Reversal of impairment of financial assetsTerugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
- 275.000
- 275.000
Total of changes in value of financial assets and of securitiesTotaal van waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
25.000
25.000
Financial income and expense Financiële baten en lasten
2017
2016
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
Interest income and related incomeRentebaten en soortgelijke opbrengsten
400.000
800.000
Interest expenses and related expensesRentelasten en soortgelijke kosten
- 375.000
- 775.000
Total of financial income and expensesTotaal van financiële baten en lasten
25.000
25.000
Income tax expense Belastingen
2017
2016
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
Deferred income tax expenseLatente belastingen
25.000
25.000
Income tax expense from previous financial yearsBelastingen uit voorgaande boekjaren
25.000
25.000
Income tax expense from current financial yearBelastingen uit huidig boekjaar
25.000
25.000
Decrease in value of deferred tax assetsWaardeverminderingen van latente belastingvorderingen
25.000
25.000
Total of income tax expenseTotaal van belastingen over de winst of het verlies
100.000
100.000
Other notes to the income statement Overige toelichtingen op de winst- en verliesrekening
Other notes to the income statementOverige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening
Rentelasten en soortgelijke kosten: Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.
Disclosure of government subsidiesInformatieverschaffing over overheidssubsidies
De vennootschap heeft in 2015 de volgende overheidssubsidies verwerkt:
Subsidie met betrekking tot speur- en ontwikkeling (WBSO) ten bedrage van € 150000. De subsidie is in mindering gebracht op de overige personeelskosten.
Subsidie voor de investering in milieuvriendelijke machines voor een lagere CO2-uitstoot ten bedrage van € 200000. De subsidie is in mindering gebracht op de investeringen in de machine.
Other disclosures Overige toelichtingen
Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers
Disclosure of average number of employees during the periodInformatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het jaar 2015 waren 300,0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 300,0).
Segment for average number of employees during the periodSegment voor gemiddeld aantal werknemers over de periode
Vaster
Total of average number of employees during the periodTotaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
465
Disclosure of rights granted, not yet exercised Toelichting op nog niet uitgeoefende verleende rechten
Movement of rights granted, not yet exercised, by managing directors, specification Verloopoverzicht van nog niet uitgeoefende verleende rechten, door bestuurders, specificatie
Managing directorBestuurder
...
Movement of rights granted, not yet exercised, by supervisory directors, specification Verloopoverzicht van nog niet uitgeoefende verleende rechten, door commissarissen, specificatie
Supervisory directorCommis­saris
...
Loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directors Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
14.000
15.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
7.000
5.000
Total of loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directorsTotaal van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
21.000
20.000
Appropriation of the results Resultaatbestemming
Disclosure of the proposed appropriation of the resultsInformatieverschaffing over het voorstel voor resultaatbestemming
Informatieverschaffing over het voorstel voor resultaatbestemming.
Disclosure of subsequent events Toelichting op gebeurtenissen na balansdatum
Disclosure of subsequent eventsInformatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
In 2018 loopt een contract met een belangrijke afnemer af. In de jaarrekening over 2016 werd ongeveer 40% van de netto-omzet gerealiseerd met dit contract. Het wegvallen van het contract zal een belangrijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat. In februari 2016 zijn voor € 100000 eigen aandelen uitgegeven.
Other disclosures Overige toelichtingen
Profit certificates and similar rightsWinstbewijzen en soortgelijke rechten
Een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.
Separate financial statements Enkelvoudige jaarrekening
Balance sheet Balans
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Intangible assetsImmateriële vaste activa
600.000
500.000
Property, plant and equipmentMateriële vaste activa
1.000.000
900.000
Investment propertiesVastgoedbeleggingen
135.000
130.000
Financial assetsFinanciële vaste activa
1.200.000
1.100.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
2.935.000
2.630.000
Current assetsVlottende activa
InventoriesVoorraden
150.000
140.000
Construction contracts (assets)Onderhanden projecten (activa)
100.000
90.000
ReceivablesVorderingen
105.000
100.000
Current securitiesKortlopende effecten
100.000
90.000
Cash and cash equivalentsLiquide middelen
200.000
190.000
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
655.000
610.000
Total of assetsTotaal van activa
3.590.000
3.240.000
Equity and liabilitiesPassiva
EquityEigen vermogen
Share capitalAandelenkapitaal
18.000
17.000
Share premiumAgio
332.000
330.000
Revaluation reservesHerwaarderingsreserves
200.000
190.000
Legal reservesWettelijke reserves
50.000
60.000
Statutory reservesStatutaire reserves
190.000
180.000
Other reservesOverige reserves
1.500.000
1.190.000
Total of equityTotaal van eigen vermogen
2.290.000
1.967.000
ProvisionsVoorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilitiesLanglopende schulden
750.000
733.000
Current liabilitiesKortlopende schulden
300.000
300.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
3.590.000
3.240.000
Income statement Winst- en verliesrekening
2017
2016
Gross operating resultBruto-bedrijfsresultaat
7.000.000
7.000.000
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentAfschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
90.000
90.000
Impairment of current assetsBijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
100.000
100.000
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
110.000
110.000
Sum of expensesSom der kosten
450.000
445.000
Operating resultBedrijfsresultaat
6.550.000
6.555.000
Income of non-current receivables and of securitiesOpbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
25.000
25.000
Changes in value of financial assets and of securitiesWaardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
- 25.000
- 25.000
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
50.000
50.000
Result before taxResultaat voor belastingen
6.600.000
6.605.000
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
- 25.000
- 25.000
Share in results of participating interestsAandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
25.000
25.000
Result after taxResultaat na belastingen
6.600.000
6.605.000
Notes to the financial statements Toelichting op de jaarrekening
General notes Algemene toelichting
Description of the most important activities of the entityBeschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van De Kleine B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
1. de productie van en handel in elektronische artikelen en computercomponenten 2. dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software bij derden 3. bouw van maatwerksoftware in opdracht van derden.
Verkoop vindt plaats zowel in het binnenland als in het buitenland, waarbij de landen van de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt vormen.
General accounting principles Algemene grondslagen voor verslaggeving
Description of the accounting standards used to prepare the financial statementsBeschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Policy of foreign currency translationGrondslag van omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Policy of finance leasesGrondslag van financiële leases
De vennootschap leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract
Policy of operating leasesGrondslag van operationele leases
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
Accounting principles Grondslagen
Policy of financial assetsGrondslag van financiële vaste activa
Deelnemingen: Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
Policy of inventoriesGrondslag van voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
Policy of construction contractsGrondslag van onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.
Policy of receivablesGrondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel.
Policy of current securitiesGrondslag van kortlopende effecten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Policy of cash and cash equivalentsGrondslag van liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Policy of equityGrondslag van eigen vermogen
Indien De Kleine B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht.
Policy of revaluation reservesGrondslag van herwaarderingsreserves
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Policy of provisionsGrondslag van voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
Policy of provision for pension obligationsGrondslag van voorziening voor pensioenen
De pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder wordt in eigen beheer gehouden. Hiervoor is een voorziening opgenomen voor de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting, die bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken.
Policy of provision for tax liabilitiesGrondslag van voorzieningen voor belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds.
Policy of other provisionsGrondslag van overige voorzieningen
Reorganisatievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de rechtspersoon een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Garantievoorziening: Deze voorziening heeft betrekking op te vergoeden kosten voor producten die zijn verkocht of diensten die zijn verricht, indien voor de rechtspersoon een verplichting is ontstaan wegens het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten.Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
Policy of non-current liabilitiesGrondslag van langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Policy of current liabilitiesGrondslag van kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Accounting principles for determining the resultGrondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
Vastgoedbeleggingen en onder vlottende activa opgenomen effecten.
Policy of revenue recognitionGrondslag van omzetverantwoording
Verkoop van goederen: Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Verlenen van diensten: Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten: Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).
Policy of wages and salariesGrondslag van lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Applied policy of pension costsGrondslag van pensioenlasten
De Kleine B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Policy of amortisation of intangible assets and depreciation of property, plant and equipmentGrondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Policy of interest income and related incomeGrondslag van rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Policy of interest expenses and related expensesGrondslag van rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken.
Policy of income tax expenseGrondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Policy of share in results of participating interestsGrondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de Kleine B.V. wordt toegerekend.
Balance sheet Balans
Intangible assets Immateriële vaste activa
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
GoodwillGoodwill
600.000
500.000
Total of intangible assetsTotaal van immateriële vaste activa
600.000
500.000
Disclosure of intangible assetsInformatieverschaffing over immateriële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor immateriële vaste activa:
Kosten van ontwikkeling: 20% en voor goodwill: 20%
Property, plant and equipment Materiële vaste activa
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Land and buildingsBedrijfsgebouwen en -terreinen
250.000
225.000
MachineryMachines en installaties
250.000
225.000
Other tangible assetsAndere vaste bedrijfsmiddelen
250.000
225.000
Property, plant and equipment not used in operationsNiet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
250.000
225.000
Total of property, plant and equipmentTotaal van materiële vaste activa
1.000.000
900.000
Disclosure of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over materiële vaste activa
De Kleine B.V. hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Bedrijfsgebouwen: 4% Machines en installaties: 15% Andere vaste bedrijfsmiddelen: 20 %
Investment properties Vastgoedbeleggingen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Investment properties in developmentVastgoedbeleggingen in ontwikkeling
70.000
65.000
Investment properties in exploitationVastgoedbeleggingen in exploitatie
65.000
65.000
Total of investment propertiesTotaal van vastgoedbeleggingen
135.000
130.000
Disclosure of investment propertiesInformatieverschaffing over vastgoedbeleggingen
Alle vastgoedbeleggingen zijn in eigendom van de vennootschap en worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet gebruikt in de productie of levering van goederen en diensten of op andere wijze voor eigen gebruik aangewend. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald door onafhankelijke, ter zake kundige externe taxateurs. De waarde is per einde van het boekjaar bepaald aan de hand van de actuele marktsituatie en de omstandigheden op balansdatum, rekening houdend met omvang, aard en gebruik van het vastgoed.
Financial assets Financiële vaste activa
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Investments in participating interests in group companiesDeelnemingen in groepsmaatschappijen
480.000
440.000
Other investments in participating interestsOverige deelnemingen
240.000
220.000
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
240.000
220.000
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
240.000
220.000
Total of financial assetsTotaal van financiële vaste activa
1.200.000
1.100.000
Inventories Voorraden
Disclosure of inventoriesInformatieverschaffing over voorraden
De grond- en hulpstoffen die tegen lagere opbrengstwaarde zijn gewaardeerd, hebben op balansdatum een boekwaarde van € 210000.
Description of inventories pledged as collateral for debtsBeschrijving van de voorraden verpand als zekerheid voor schulden
Voorraden met een boekwaarde van € 115000 zijn met stil pandrecht bezwaard als zekerheid voor de kredietverlening door de bankier.
Receivables Vorderingen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Receivables from group companiesVorderingen op groepsmaatschappijen
42.000
40.000
Receivables from other related partiesVorderingen op overige verbonden maatschappijen
21.000
20.000
Receivables from shareholders and participating interestsVorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
21.000
20.000
Other receivablesOverige vorderingen
21.000
20.000
Total of receivablesTotaal van vorderingen
105.000
100.000
Disclosure of receivablesInformatieverschaffing over vorderingen
Er zijn leningen aan bestuurders van € 250000 (2015: € 300000) verstrekt tegen 6% en € 40000 (2015: € 50000) renteloos.
De resterende looptijden bedragen respectievelijk 3 en 4 jaar. Deze leningen moeten uiterlijk door de desbetreffende bestuurder worden afgelost in het jaar waarin hij zijn functie neerlegt. In het boekjaar werd door de bestuurders € 400000 op hun leningen afgelost. Er zijn leningen aan de commissarissen van € 150000 (2015: € 125000) verstrekt. Alle leningen zijn tegen 5% rente verstrekt. De resterende looptijd varieert van 5 tot 6 jaar. In het boekjaar werd niets afgelost.
Disclosure of receivables with a maturity exceeding one yearInformatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar
Er zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 50000 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een jaar.
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Current other receivablesKortlopende overige vorderingen
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
14.000
15.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
7.000
5.000
Total of current other receivablesTotaal van kortlopende overige vorderingen
21.000
20.000
Equity Eigen vermogen
statement of changes mutatieoverzicht
EquityEigen vermogen
Revaluation reservesHer­waarderings­reserves
Other reservesOverige reserves
Dividend distributionDividenduitkeringen
- 247.300
- 247.300
- 494.600
Other movementsOverige mutaties
5.000.000
5.000.000
10.000.000
Movement during the periodMutatie gedurende de periode
4.752.700
4.752.700
9.505.400
Share capital Aandelenkapitaal
Disclosure of share capital: statement of changes (by number of shares) Toelichting op aandelenkapitaal: mutatieoverzicht (in aantal aandelen)
Share capitalAandelen­kapitaal
Ordinary sharesNormale aandelen
Treasury sharesEigen aandelen
Number of shares at the beginning of the periodAantal aandelen aan het begin van de periode
5.000
5.000
10.000
Shares withdrawnAandelen ingetrokken
1.500
1.500
3.000
Shares distributed as dividendAandelen verstrekt als dividend
1.000
1.000
2.000
Movement during the periodMutatie gedurende de periode
2.500
2.500
5.000
Number of shares at the end of the periodAantal aandelen aan het einde van de periode
7.500
7.500
15.000
Legal reserves Wettelijke reserves
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Legal reserve for the negative translation of the share capital of a public limited liability company into eurosNegatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
10.000
20.000
Legal reserve for capitalised development costsWettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling
20.000
20.000
Foreign currency translation reserveReserve omrekeningsverschillen
20.000
20.000
Total of legal reservesTotaal van wettelijke reserves
50.000
60.000
Provisions Voorzieningen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Provision for legal proceedingsVoorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
70.000
60.000
Provision for major maintenanceVoorziening voor groot onderhoud
60.000
60.000
Provision for disposal obligationsVoorziening voor verwijderingsverplichtingen
60.000
60.000
Provision for onerous contractsVoorziening voor verlieslatende contracten
60.000
60.000
Total of provisionsTotaal van voorzieningen
250.000
240.000
Non-current liabilities Langlopende schulden
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
450.000
439.800
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
150.000
146.600
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
150.000
146.600
Total of non-current liabilitiesTotaal van langlopende schulden
750.000
733.000
Disclosure of non-current liabilitiesInformatieverschaffing over langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 0 zijn niet begrepen in de langlopende schulden maar opgenomen onder de kortlopende schulden. In de langlopende schulden zijn begrepen financiële leaseverplichtingen ten bedrage van € 0 met een looptijd langer dan één jaar. Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 250000 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren.
Disclosure of secured liabilitiesInformatieverschaffing over de gestelde zakelijke zekerheid op schulden
De bedrijfsgebouwen en -terreinen voor een bedrag van € 500000 dienen als zekerheid voor de langlopende schulden.
Current liabilities Kortlopende schulden
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Convertible borrowingsConverteerbare leningen
180.000
180.000
Other debentures and private loansAndere obligaties en onderhandse leningen
60.000
60.000
Payables to credit institutionsSchulden aan kredietinstellingen
60.000
60.000
Total of current liabilitiesTotaal van kortlopende schulden
300.000
300.000
Disclosure of current liabilitiesInformatieverschaffing over kortlopende schulden
Als zekerheid voor de schulden aan banken is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraden en handelsdebiteuren. Het over het boekjaar aan de houders van gewone aandelen uit te keren dividend is verantwoord als kortlopende verplichting in de balans.
Off-balance sheet commitments Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Description of off-balance sheet commitments relating to liability claimsBeschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen
De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk jegens de bankier. De Kleine B.V. is vennoot in V.o.f. Z te Amsterdam en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel der schulden van die vof.
De Kleine B.V. heeft een claim ontvangen van een afnemer voor onjuist samengestelde producten. De vennootschap is het niet eens met de claim. Momenteel is er door de afnemer een rechtszaak aangespannen. De directie is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de claim wordt toegekend en heeft daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake rechtsbijstand worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Description of the off-balance sheet liabilities relating to the fiscal unityBeschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
De Kleine B.V. is opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting tezamen met BV Q en BV R. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor terzake door de combinatie verschuldigde belasting.
Disclosure of operating leasesInformatieverschaffing over operationele leases
De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing bedragen per 31 december 2016 € 23000 (2015: € 21000) en hebben een gemiddelde resterende looptijd van 5 jaren (2015: 3).
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Minimal lease payments of operational leases with a maturity within one yearMinimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd korter dan een jaar
0
300.000
Minimal lease payments of operating leases with a maturity exceeding one year and within five yearsMinimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
0
300.000
Minimal lease payments of operating leases with a maturity exceeding five yearsMinimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd langer dan vijf jaar
0
300.000
Total of minimal lease payments of operating leasesTotaal van minimale lease betalingen van operationele leases
0
900.000
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Off-balance sheet commitments relating to payments to obtain usage rights with a maturity exceeding one yearNiet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten met een looptijd langer dan één jaar
12.000
0
Income statement Winst- en verliesrekening
Expenses of employee benefits: breakdown Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: uitsplitsing
2017
2016
Expenses of employee benefitsLasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Wages and salariesLonen en salarissen
20.000
29.000
Severance paymentsOntslagvergoedingen
50.000
29.000
Expenses relating to share based paymentsLasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
10.000
29.000
Social security contributionsSociale lasten
20.000
29.000
Pension costsPensioenlasten
50.000
29.000
Total of expenses of employee benefitsTotaal van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
150.000
145.000
Other changes in the value of intangible assets and property, plant and equipment Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Disclosure of impairment of property, plant and equipmentInformatieverschaffing over bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort
Other operating expenses Overige bedrijfskosten
Disclosure of other operating expensesInformatieverschaffing over overige bedrijfskosten
De ten laste van het resultaat over 2016 gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op de balans geactiveerde ontwikkelingskosten bedragen € 420000 (2015: € 400000).
Changes in value of financial assets and of securities Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
2017
2016
Impairment of financial assetsBijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
50.000
50.000
Reversal of impairment of financial assetsTerugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
- 25.000
- 25.000
Total of changes in value of financial assets and of securitiesTotaal van waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
25.000
25.000
Financial income and expense Financiële baten en lasten
2017
2016
Financial income and expensesFinanciële baten en lasten
Interest income and related incomeRentebaten en soortgelijke opbrengsten
100.000
100.000
Interest expenses and related expensesRentelasten en soortgelijke kosten
- 50.000
- 50.000
Total of financial income and expensesTotaal van financiële baten en lasten
50.000
50.000
Income tax expense Belastingen
2017
2016
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
Deferred income tax expenseLatente belastingen
6.250
6.250
Income tax expense from previous financial yearsBelastingen uit voorgaande boekjaren
6.250
6.250
Income tax expense from current financial yearBelastingen uit huidig boekjaar
6.250
6.250
Decrease in value of deferred tax assetsWaardeverminderingen van latente belastingvorderingen
6.250
6.250
Total of income tax expenseTotaal van belastingen over de winst of het verlies
25.000
25.000
Other notes to the income statement Overige toelichtingen op de winst- en verliesrekening
Other notes to the income statementOverige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening
Rentelasten en soortgelijke kosten: Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.
Disclosure of government subsidiesInformatieverschaffing over overheidssubsidies
De vennootschap heeft in 2015 de volgende overheidssubsidies verwerkt:
Subsidie met betrekking tot speur- en ontwikkeling (WBSO) ten bedrage van € 150000. De subsidie is in mindering gebracht op de overige personeelskosten.
Subsidie voor de investering in milieuvriendelijke machines voor een lagere CO2-uitstoot ten bedrage van € 200000. De subsidie is in mindering gebracht op de investeringen in de machine.
Other disclosures Overige toelichtingen
Average number of employees Gemiddeld aantal werknemers
Disclosure of average number of employees during the periodInformatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
Gedurende het jaar 2015 waren 150,0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 150,0).
Segment for average number of employees during the periodSegment voor gemiddeld aantal werknemers over de periode
Vaster
Total of average number of employees during the periodTotaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
150
Disclosure of rights granted, not yet exercised Toelichting op nog niet uitgeoefende verleende rechten
Movement of rights granted, not yet exercised, by managing directors, specification Verloopoverzicht van nog niet uitgeoefende verleende rechten, door bestuurders, specificatie
Managing directorBestuurder
...
Movement of rights granted, not yet exercised, by supervisory directors, specification Verloopoverzicht van nog niet uitgeoefende verleende rechten, door commissarissen, specificatie
Supervisory directorCommis­saris
...
Loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directors Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
31 december 201731 December 2017
31 december 201631 December 2016
Loans, advances and guarantees on behalf of managing directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
14.000
15.000
Loans, advances and guarantees on behalf of supervisory directorsLeningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
7.000
5.000
Total of loans, advances and guarantees on behalf of managing and supervisory directorsTotaal van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
21.000
20.000
Appropriation of the results Resultaatbestemming
Disclosure of the proposed appropriation of the resultsInformatieverschaffing over het voorstel voor resultaatbestemming
Informatieverschaffing over het voorstel voor resultaatbestemming.
Disclosure of subsequent events Toelichting op gebeurtenissen na balansdatum
Disclosure of subsequent eventsInformatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum
In 2018 loopt een contract met een belangrijke afnemer af. In de jaarrekening over 2016 werd ongeveer 40% van de netto-omzet gerealiseerd met dit contract. Het wegvallen van het contract zal een belangrijke invloed hebben op het bedrijfsresultaat. In februari 2016 zijn voor € 100000 eigen aandelen uitgegeven.
Other disclosures Overige toelichtingen
Profit certificates and similar rightsWinstbewijzen en soortgelijke rechten
Een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.
Signing of the financial statements Ondertekening van de jaarrekening
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Funny Jenkins
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Current managing directorBestuurder (huidig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Ronny Jenkins
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (former)Bestuurder (voormalig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld

Other information Overige gegevens

Other informationOverige gegevens
Overige gegevens.
Statement on the absence of the auditor's opinionMededeling omtrent het ontbreken van de accountantsverklaring
Mededeling omtrent het ontbreken van de accountantsverklaring.
Provisions of the Articles of Association relating to profit appropriationStatutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst.
Disclosure of the provisions of the Articles of Association relating to special governing control structuresInformatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap
Informatieverschaffing over bijzonder statutaire rechten inzake zeggenschap
Branch officesNevenvestigingen
Opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.

Auditor's report Accountantsverklaring

Content of the auditor's report Inhoud van de accountantsverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de aandeelhouders en de raad van comissarissen van ABV B.V.
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van ABV B.V. te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ABV B.V. per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van ABV B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Materiële onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘continuïteit’ in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: afhankelijk is van een positieve toekomstige resultaatontwikkeling en de bereidwilligheid van de bank om de financiering te blijven continueren.] Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR X. De materialiteit is gebaseerd op … (nader in te vullen % van de relevante benchmark b.v. winst, omzet of andere criteria). Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven EUR Y rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
Reikwijdte van de groepscontrole
... (naam entiteit(en)) staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van ... (naam entiteit(en)).

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen … [uitleggen wat dit betreft: significante onderdelen zoals bedoeld op grond van Standaard 600. Bijvoorbeeld groepsonderdelen in specifieke landen, groepsonderdelen met significante risico’s inzake waardering of complexe activiteiten]. Bij de groepsonderdelen aaa en bbb hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle van onderdeel ccc. Bij andere onderdelen hebben wij beoordelingswerkzaamheden of specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. In aanvulling op de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'Materiële onzekerheid over de continuïteit' hebben wij de hieronder beschreven punten als kernpunten van de controle geselecteerd.
Kernpunt 1
De beschrijving van een kernpunt bevat de volgende elementen:
• Een beschrijving van het kernpunt;
• Een samenvatting van de uitgevoerde controlewerkzaamheden;
• Indien relevant, belangrijke opmerkingen met betrekking tot de kernpunten; en
• Indien relevant, een verwijzing naar toelichting of vermelding in het jaarverslag.
Kernpunt 2
De beschrijving van een kernpunt bevat de volgende elementen:
• Een beschrijving van het kernpunt;
• Een samenvatting van de uitgevoerde controlewerkzaamheden;
• Indien relevant, belangrijke opmerkingen met betrekking tot de kernpunten; en
• Indien relevant, een verwijzing naar toelichting of vermelding in het jaarverslag.
Gevolgen van een brand
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel [onderdeel benoemen] in de toelichting [optioneel: op pagina …] van de jaarrekening [omstandigheden benoemen, bijvoorbeeld: waarin de gevolgen van een brand in de productiefaciliteiten van de onderneming na balansdatum zijn beschreven]. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Paragraaf betreffende overige aangelegenheden
Deze controleverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van ... Naam Entiteit(en) en voor ... (omschrijving specifieke verspreidingskring). Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van ... en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen op ... (datum eerste benoeming) benoemd als accountant van ABV B.V. vanaf de controle van het boekjaar ... (boekjaar) XXXX en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;
• … [bijvoorbeeld een MVO-verslag, corporate governance verslag of specifieke bijlage die het bestuur wil toevoegen aan de jaarrekening, etc.].

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
Amsterdam
25 maart 201725 March 2017
XYZ Accountants N.V.
J. Klaassen RA

Information about the auditor's report Informatie over de accountantsverklaring

Description of the nature of the object of examinationBeschrijving van de aard van het object van onderzoek
Jaarrekening
Start date of the period of the object of examinationStartdatum van de periode van het object van onderzoek
01 januari 201601 January 2016
End date of the period of the object of examinationEinddatum van de periode van het object van onderzoek
31 december 201631 December 2016
Description of the responsible organisation of the object of examinationBeschrijving van de verantwoordelijke entiteit van het object van onderzoek
ABV B.V.
Type of engagementSoort opdracht
Audit engagementsControle
Type of professional accountants opinionSoort oordeel
UnqualifiedGoedkeurend

doneOndertekeningdoneSignature

BeroepscertificaatProfessional Certificate

ValidatieValidation
GELDIGVALID
<Geen onderdeel van certificaat><No part of certificate>
Uitgegeven aanIssued to
Algemene naam (CN)Common name (CN)
Test van Logius 08
Organisatie (O)Organization (O)
<Geen onderdeel van certificaat><No part of certificate>
Organisatorische eenheid (OU)Organization unit (OU)
<Geen onderdeel van certificaat><No part of certificate>
Serienummerserial
2064634625379855587 (0X1CA70E40BCBCECE3)
Uitgegeven doorPublished by
Algemene naam (CN)Common name (CN)
TEST KPN PKIoverheid Org CA - G2
Organisatie (O)Organization (O)
KPN B.V.
Organisatorische eenheid (OU)Organization unit (OU)
<Geen onderdeel van certificaat><No part of certificate>
OndertekeningSignature
Begint opStarts on
22-09-2017
Verloopt opExpires on
04-03-2020

http://www.nltaxonomie.nl/nt12/kvk/entrypoints/kvk-rpt-jaarverantwoording-2017-nlgaap-middelgroot-publicatiestukken.xsd
http://www.nltaxonomie.nl/nba/2.0/entrypoints/nba-rpt-controleverklaring.xsd
De printversie wordt op dit moment nog niet ondersteund!The print version is not supported at this time!Er wordt op dit moment gewerkt aan de pdf-versie.We are working at this time to the PDF version.!