SBR Assurance

samengesteld presenteren, ondertekenen én validerencomposed presenting, signing ánd validating

SBR Assurance

samengesteld presenteren, ondertekenen én validerencomposed presenting, signing ánd validating

SBR AssuranceSBR Assurance

Digitaal koppelen, elektronisch ondertekenenDigital linking, electronically signing

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een (eveneens) digitale beoordelings- of controleverklaring. Deze verklaring dient nadat deze aan het desbetreffende SBR document is toegevoegd te worden ondertekend. Ook dit ondertekenproces verloopt in geval van SBR Assurance volledig elektronisch.SBR Assurance offers accountants the possibility to provide a digital assesment or a statement of assurance to digitally delivered publications or credit reports.

De SBR Viewer herbergt een aantal intelligente functionaliteiten die bijzonder bruikbaar zijn binnen het hierboven toegelichte SBR Assurance proces. Buiten dat de SBR Viewer het mogelijk maakt een accountantsverklaring toe te voegen aan een SBR document, kan ook de ondertekening worden gerealiseerd. Zowel tijdens het samenvoegen als op het moment van ondertekenen blijft de inhoud van desbetreffende rapportages inzichtelijk.Within SBR Assurance normalised existing standards are used. This makes this method future-proof and generic applicable at the same time.

Digitaal koppelen, elektronisch ondertekenenDigital linking, electronically signing

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een (eveneens) digitale beoordelings- of controleverklaring. Deze verklaring dient nadat deze aan het desbetreffende SBR document is toegevoegd te worden ondertekend. Ook dit ondertekenproces verloopt in geval van SBR Assurance volledig elektronisch.SBR Assurance offers accountants the possibility to provide a digital assesment or a statement of assurance to digitally delivered publications or credit reports.

De SBR Viewer herbergt een aantal intelligente functionaliteiten die bijzonder bruikbaar zijn binnen het hierboven toegelichte SBR Assurance proces. Buiten dat de SBR Viewer het mogelijk maakt een accountantsverklaring toe te voegen aan een SBR document, kan ook de ondertekening worden gerealiseerd. Zowel tijdens het samenvoegen als op het moment van ondertekenen blijft de inhoud van desbetreffende rapportages inzichtelijk.Within SBR Assurance normalised existing standards are used. This makes this method future-proof and generic applicable at the same time.

Samengestelde PresentatieComposed Presentation

Snel en eenvoudigQuick and easy

De SBR Viewer maakt het mogelijk om met één druk op de knop een digitale accountantsverklaring (SBR) toe te voegen aan een publicatiestuk of kredietrapportage die eveneens in SBR formaat is samengesteld. Nadat er een accountantsverklaring is toegevoegd, zal deze samen met het SBR document waarop de verklaring betrekking heeft, op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd. In navolging van de accountantsverklaring kan met behulp van de SBR Viewer ook een elektronisch handtekeningbestand aan de presentatie worden toegevoegd.The SBR Viewer enables the user to add an accountant's digital declaration (SBR) to a publication or creditreport which is also in SBR format, with only one click. After such a declaration is appended, it will be presented clearly alongside the respective SBR document. In the case of an accountant's declaration the SBR Viewer provides the option to also add an electronic-signature to the presentation.

Consistente presentatieConsistent presentation

Het genereren van een samengestelde weergave verloopt volgens de regels en richtlijnen van de Consistente Presentatie en is zeker met oog op de ondertekening van het geheel, bijzonder wenselijk. Door de accountantsverklaring én het SBR document samen te presenteren staat voor de accountant onomstotelijk vast welke documenten hij ondertekent. Het risico op foutieve ondertekeningen wordt daarmee geminimaliseerd.The process of generating a composed presentation follow the rules and guidelines of the Consistent Presentation and seems, when adding a signature to the whole, quite crucial. By presenting the accountant's declaration ánd the SBR file alongside one another it is indisputably fixed which documents are indeed signed. The risk on an erroneous signature is herewith minimalized.

Snel en eenvoudigQuick and easy

De SBR Viewer maakt het mogelijk om met één druk op de knop een digitale accountantsverklaring (SBR) toe te voegen aan een publicatiestuk of kredietrapportage die eveneens in SBR formaat is samengesteld. Nadat er een accountantsverklaring is toegevoegd, zal deze samen met het SBR document waarop de verklaring betrekking heeft, op overzichtelijke wijze worden gepresenteerd. In navolging van de accountantsverklaring kan met behulp van de SBR Viewer ook een elektronisch handtekeningbestand aan de presentatie worden toegevoegd.The SBR Viewer enables the user to add an accountant's digital declaration (SBR) to a publication or creditreport which is also in SBR format, with only one click. After such a declaration is appended, it will be presented clearly alongside the respective SBR document. In the case of an accountant's declaration the SBR Viewer provides the option to also add an electronic-signature to the presentation.

Consistente presentatieConsistent presentation

Het genereren van een samengestelde weergave verloopt volgens de regels en richtlijnen van de Consistente Presentatie en is zeker met oog op de ondertekening van het geheel, bijzonder wenselijk. Door de accountantsverklaring én het SBR document samen te presenteren staat voor de accountant onomstotelijk vast welke documenten hij ondertekent. Het risico op foutieve ondertekeningen wordt daarmee geminimaliseerd.The process of generating a composed presentation follow the rules and guidelines of the Consistent Presentation and seems, when adding a signature to the whole, quite crucial. By presenting the accountant's declaration ánd the SBR file alongside one another it is indisputably fixed which documents are indeed signed. The risk on an erroneous signature is herewith minimalized.

OndertekeningLinking & Signing

Naast het genereren van een samengestelde presentatie kan ook de daadwerkelijke ondertekening met behulp van de SBR Viewer worden gerealiseerd. Via het (persoonsgebonden) beroepscertificaat van de beoordelende accountant worden het SBR document en de accountantsverklaring samengevoegd. Op basis van deze drie bestanden genereerd de SBR Viewer een elektronisch handtekeningbestand. Dit bestand dient samen met het SBR document en de bijbehorende accountantsverklaring te worden gedeponeerd bij de uitvragende instantie.Besides generating composed presentations the SBR Viewer can also realise the actual signing. Through the (personal) professional certificate of the judging accountant the SBR document and the accountant's declaration are merged. On the basis of these three files the SBR Viewer generates an electronically signed file. This file and it's accesory SBR documents, including the accountant's declaration, ought to be consigned to the requesting authorities.

Tijdens het ondertekenproces wordt alle informatie uit zowel het SBR document als de accountantsverklaring op basis van hashes in het handtekeningbestand verankerd. Dit maakt het achteraf wijzigingen van de verklaring dan wel het SBR document zelf onmogelijk.During the process of signing all information from both the SBR document and the accountant's declaration is anchored in the signaturefile on the basis of hashes. Hereby modifying any of the respective files afterwards becomes impossible.

Naast het genereren van een samengestelde presentatie kan ook de daadwerkelijke ondertekening met behulp van de SBR Viewer worden gerealiseerd. Via het (persoonsgebonden) beroepscertificaat van de beoordelende accountant worden het SBR document en de accountantsverklaring samengevoegd. Op basis van deze drie bestanden genereerd de SBR Viewer een elektronisch handtekeningbestand. Dit bestand dient samen met het SBR document en de bijbehorende accountantsverklaring te worden gedeponeerd bij de uitvragende instantie.Besides generating composed presentations the SBR Viewer can also realise the actual signing. Through the (personal) professional certificate of the judging accountant the SBR document and the accountant's declaration are merged. On the basis of these three files the SBR Viewer generates an electronically signed file. This file and it's accesory SBR documents, including the accountant's declaration, ought to be consigned to the requesting authorities.

Tijdens het ondertekenproces wordt alle informatie uit zowel het SBR document als de accountantsverklaring op basis van hashes in het handtekeningbestand verankerd. Dit maakt het achteraf wijzigingen van de verklaring dan wel het SBR document zelf onmogelijk.During the process of signing all information from both the SBR document and the accountant's declaration is anchored in the signaturefile on the basis of hashes. Hereby modifying any of the respective files afterwards becomes impossible.

ValidatieValidation

Buiten dat de SBR Viewer het presenteren, samenvoegen en ondertekenen van nog niet beoordeelde SBR documenten mogelijk maakt, kan deze tevens de ondertekening van een reeds beoordeeld SBR document valideren.Beyond that the SBR Viewer enables the presenting, merging and signing of unexamined SBR documents, it can also validate the signature of an already signed SBR document.

Tijdens het validatieproces worden de met elkaar gecombineerde bestanden (het aangeleverde publicatiestuk/kredietrapportage, de accountantsverklaring en het elektronische handtekeningbestand) op juistheid gecontroleerd. Deze controle vindt plaats op basis van zogenaamde hash-totalen. Indien er na het ondertekenen van het SBR document en de bijbehorende accountantsverklaring een wijziging heeft plaatsgevonden, zal deze tijdens het validatieproces aan het licht komen.During the process of validation the merged files (the delivered publication/credit report, the accountants's decleration and the electronic signature) are checked upon correctness. This check happens on the basis of the so-called hash-totals. If after the signing of the SBR document and corresponding accountant's declaration a modification has taken place, this will come to light during the validationprocess.

Buiten dat de SBR Viewer het presenteren, samenvoegen en ondertekenen van nog niet beoordeelde SBR documenten mogelijk maakt, kan deze tevens de ondertekening van een reeds beoordeeld SBR document valideren.Beyond that the SBR Viewer enables the presenting, merging and signing of unexamined SBR documents, it can also validate the signature of an already signed SBR document.

Tijdens het validatieproces worden de met elkaar gecombineerde bestanden (het aangeleverde publicatiestuk/kredietrapportage, de accountantsverklaring en het elektronische handtekeningbestand) op juistheid gecontroleerd. Deze controle vindt plaats op basis van zogenaamde hash-totalen. Indien er na het ondertekenen van het SBR document en de bijbehorende accountantsverklaring een wijziging heeft plaatsgevonden, zal deze tijdens het validatieproces aan het licht komen.During the process of validation the merged files (the delivered publication/credit report, the accountants's decleration and the electronic signature) are checked upon correctness. This check happens on the basis of the so-called hash-totals. If after the signing of the SBR document and corresponding accountant's declaration a modification has taken place, this will come to light during the validationprocess.

BeschikbaarheidAvailability

Zowel het samenvoegen van het SBR document en de accountantsverklaring als het ondertekenen hiervan verloopt via de SBR Viewer. De SBR Viewer is onder meer beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.Both the merging of the SBR document and the auditor's report as well as the signing of this is done via the SBR Viewer. The SBR Viewer is available as an application and can be installed both stand-alone and on the network.

De SBR Assurance functionaliteiten die de SBR Viewer herbergt zijn tevens beschikbaar als autonome webservices. Deze webservices kunnen door een externe partij worden aangeroepen via een API.The SBR Assurance functionalities that the SBR Viewer houses are also available as autonomous web services. These web services can be called by an external party via an API.

Bezoek sbrviewer.eu voor meer informatie.for more information.

WebserviceWebservice

Lees meerRead more

WebserviceWebservice

De linking & signing functionaliteiten die de SBR Viewer herbergt zijn tevens beschikbaar als autonome webservices. Deze webservices kunnen door een externe partij worden aangeroepen via een API.The linking & signing functionalities that are housed in the SBR Viewer are also available as autonomous webservices. These webservices can be called upon by external parties through an API.

ApplicatieApplication

Lees meerRead more

ApplicatieApplication

Zowel het samenvoegen van het SBR document en de accountantsverklaring (linking) als het ondertekenen hiervan (signing) verloopt via de SBR Viewer. De SBR Viewer is onder meer beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.Both the merging of SBR documents and accountant's declaration (linking) and the signing thereof happens through the SBR Viewer. The SBR Viewer is among others available as application and can be installed standalone as well as on the network.

WebserviceWebservice

Lees meerRead more

WebserviceWebservice

De linking & signing functionaliteiten die de SBR Viewer herbergt zijn tevens beschikbaar als autonome webservices. Deze webservices kunnen door een externe partij worden aangeroepen via een API.The linking & signing functionalities that are housed in the SBR Viewer are also available as autonomous webservices. These webservices can be called upon by external parties through an API.

ApplicatieApplication

Lees meerRead more

ApplicatieApplication

Zowel het samenvoegen van het SBR document en de accountantsverklaring (linking) als het ondertekenen hiervan (signing) verloopt via de SBR Viewer. De SBR Viewer is onder meer beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.Both the merging of SBR documents and accountant's declaration (linking) and the signing thereof happens through the SBR Viewer. The SBR Viewer is among others available as application and can be installed standalone as well as on the network.

ContactContact

Heeft u opmerkingen of suggesties voor ons? Dan horen wij dat graag.Do you have any comments or suggestions? We would love to hear about them.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply
  • Vosdonk 39W, 4879 NC, Etten-Leur

  • + 076 501 4033

  • info@sbrassurance.eu

  • Vosdonk 39W, 4879 NC, Etten-Leur

  • + 076 501 4033

  • info@sbrassurance.eu